"Wszystko możemy, oprócz słyszenia!"

Grant specjalny
5. edycja

Poznań, woj. wielkopolskie

Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym "TON" w Poznaniu

Grant specialny: 7450 zł

Głosy: 92

Skąd pojawił się pomysł?
Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” powstała z misją wsparcia osób niesłyszących i słyszących w życiu codziennym- dzieci i dorosłych. Ponieważ te dzieci wymagają całościowej opieki w warunkach dopasowanych do ich potrzeb, umożliwiamy im dodatkowe zajęcia w świetlicy należącej do TON-u. Naszym zadaniem jest pomaganie dzieciom z wadą słuchu i również zdrowym. W ramach zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych organizujemy zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe (muzyczne, kulinarne, plastyczne, dogoterapia), logopedą, aktorem pantomimy oraz psychologiem, które są dostosowane do możliwości tych dzieci. Filarem pracy z dzieckiem jest odpowiednia diagnoza intelektualna, psychofizyczna, a także psychospołeczna funkcjonowania dziecka w związku z przeprowadzoną wcześniej obserwacją.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następujących działalności związanych z najmłodszymi:

· promowanie osób niesłyszących szczególnie uzdolnionych,
· fundowanie stypendiów,
· działalność związana ze wspieraniem edukacji i kultury,
· prowadzenie rehabilitacji oraz działań zmierzających do poprawy życia i zdrowia,
· działania zmierzające do poprawy losu osób niesłyszących,
· finansowanie leczenia oraz rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
· organizowanie i wspieranie organizacji imprez kulturalnych, wystaw, festiwali, wernisaży.

Projekt zakłada zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy należącej do Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON”(ul. Kolejowa 1/3, 60-715 Poznań) w zakresie sprzętu i pomocy edukacyjnych dla dzieci, które wspomogą je w procesie rehabilitacyjnym. Nie są one powszechnie dostępne w Poznaniu. W tym mieście nie ma instytucji stosujących innowacyjne rozwiązania edukacyjne w odniesieniu do dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Dzieci są pozostawione same sobie ze swoim problemem, czego bezpośrednią konsekwencją jest zatrzymanie się w rozwoju ogólnym i poznawczym. Dzieci głuche, niedosłyszące i słyszące potrzebują ciągłej rehabilitacji, aby nie odstawać od pełnosprawnych rówieśników. Brak pomocy edukacyjnych, dydaktycznych, brak możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu są często połączone z niewystarczającymi finansami różnorakich instytucji. W wielu miejscach dzieci nie otrzymują pomocy adekwatnej do swoich potrzeb. Występuje również niewłaściwa organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Przyczyną takiej sytuacji w Poznaniu jest zbyt mała ilość specjalistów zajmujących się tą tematyką. Szkoły przeważnie nie realizują obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka i objęcia go pomocą. Niedostrzeganie przez szkoły drobnych osiągnięć powoduje wycofanie się u dzieci.
Kierować tymi działaniami będzie Wnioskodawca.
Charakterystyka projektu
Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” posiada odpowiednie pomieszczenie na prowadzenie zajęć z dziećmi- lokal o powierzchni 300 m2, dwie sale świetlicowe do zajęć grupowych i indywidualnych, sala rehabilitacyjna- do zajęć ruchowych z właściwym wyposażeniem, zaplecze kuchenne, dwie toalety w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, biuro- pomieszczenie do poradnictwa indywidualnego, pracownia logopedyczna i psychologiczna oraz sala komputerowa. Fundacja jest placówką specjalistyczną zajmującą się bezpośrednią pomocą oraz rehabilitacją osób niesłyszących i słyszących na różnych płaszczyznach.
Dotację planujemy przeznaczyć na zakup zabawek edukacyjnych do zajęć z dziećmi, gdyż zaspokajają one jedną z największe potrzeby dziecka- dobry rozwój i łączenie przyjemności zabawy z nauką, doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy służący do zajęć z dziećmi (laptop wraz z oprogramowaniem- stosowanie go jako pomocy dydaktycznej, spełniającej wiele funkcji edukacyjnych), nabycie specjalnego oprogramowania logopedycznego do zajęć z dziećmi mających problemy z mową, rzutnik (urządzenie służące do pracy z dziećmi, które podnosi poziom umiejętności szkolnych i zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały) oraz tablicę zmywalną (jest ona bardzo przydatna w czasie zabawy, jak i edukacji dzieci: po tablicy można rysować, pisać, a po skończeniu zabawy wystarczy wszystko zetrzeć). Prezes Fundacji- tłumacz przysięgły języka migowego Eunika Lech będzie kierować tymi działaniami. Dzieci uczęszczają do szkół znajdujących się w Poznaniu. Dzieci przebywają w świetlicy TON-u w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W świetlicy odbywają się zajęcia z języka migowego, plastyczne, dyskusyjne, poznawcze, terapeutyczne oraz logopedyczne. Podczas tych zajęć uczymy dzieci zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich i szacunku do innych osób. Pomagamy im także integrować się ze słyszącymi rówieśnikami, czego przykładem jest założenie przez TON grupy harcerskiej ZHP „Cisza” (spotkania odbywają się w każdy piątek w godzinach popołudniowych). Organizujemy także wycieczki dla wszystkich dzieci, bez względu na to, czy są niepełnosprawne bądź pełnosprawne. Nie ma to dla Nas najmniejszego znaczenia. Integracja prawdziwa służy wszystkim w różnym stopniu i sprzyja rozwojowi u dzieci. Dzieci niesłyszące i słyszące migają piosenki w języku migowym. Wszystkie dzieci mają zapewnione wsparcie specjalistów.
Po zakupieniu niezbędnego wyposażenia, specjaliści Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” wesprą dzieci w ramach wolontariatu. Nie przewidujemy pobierania wynagrodzeń w czasie realizacji projektu.
Aby można było zrealizować to zadanie, to jest potrzebna pomoc z zewnątrz.
Cele związane z zakupem niezbędnego sprzętu i pomocy edukacyjnych do świetlicy w TON-ie:
- aktywizacja społeczna i obywatelska dzieci Głuchych i słyszących,
- motywacja dzieci do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
- wyposażenie świetlicy w niezbędne materiały i sprzęt,
- integracja dzieci Głuchych i słyszących,
- podniesienie poziomu wiedzy o otaczającej rzeczywistości i komunikacji ze światem,
- przełamanie różnego rodzaju barier występujących u dzieci,
- przeciwdziałanie izolacji społecznej,
- wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych,
- rozwój ogólny i poznawczy u dzieci,
- wsparcie dzieci w procesie rehabilitacyjno-terapeutycznym,
- stworzenie warunków i poszerzenie możliwości edukacyjnych dla dzieci z ograniczeniem sprawności i też pełnosprawnych,
- poprawa jakości życia u wszystkich dzieci.
Komu ma służyć?
Ma to służyć przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, gdyż funkcjonujemy w społeczeństwie opartym na wiedzy i coraz większym stopniu kształtowanym przez zmiany technologiczne, w którym dobra edukacja jest istotnym czynnikiem warunkującym szanse rozwojowe tych osób. W ramach projektu pragniemy pozyskać sprzęt i pomoce edukacyjne, wspierające nowoczesną edukację. To rozwiązanie ma prowadzić do nowego modelu udostępniania sprzętu i pomocy edukacyjnych jako dobra wspólnego. Dzięki temu zwiększy się ogólna aktywność tych dzieci. Nie jest to możliwe bez wykorzystania potencjału technologicznego. Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” jest otwarta na ulepszanie swojego wyposażenia z myślą o najmłodszych. Właściwa edukacja dzieci jest dla Nas najważniejszym priorytetem. Zakupione sprzęty i pomoce edukacyjne będą używane przez wspólnotę lokalną.
Rezultaty projektu:
-- rozszerzenie kompetencji społecznych i poznawczych u dzieci,

- przełamanie dotychczasowych praktyk dotyczących wykorzystywania różnych sprzętów edukacyjnych,
- angażowanie się dzieci w otwarte praktyki edukacyjne, oparte na odkrywaniu wiedzy,
- zakup nowego sprzętu da większą możliwość w zakresie indywidualizacji i kształcenia dzieci,
- zmiana struktury zajęć z dziećmi na bardziej nowoczesną,
- efektywniejsze wspieranie dzieci w procesie rehabilitacji,
- odkrycie nowych talentów,
- zwiększenie dostępu do wiedzy o otaczającej rzeczywistości,
- zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego u dzieci,
- zrównanie szans w dostępie do edukacji,
- poprawa jakości zajęć z dziećmi,
- pełniejsza identyfikacja i integracja dzieci ze środowiskiem lokalnym,
- rozwinięcie samodzielności u dzieci,
- dzieci staną się bardziej komunikatywne i sprawniejsze intelektualnie.
Jakie potrzeby będzie realizowała?
Realizacja tego zadania spowoduje zwiększenie aktywności lokalnej społeczności, podniesienie jego potencjału oraz zainicjowanie zajęć dodatkowych dla dzieci, które nie odbywały się do tej pory w Poznaniu. Nie ma instytucji odpowiedzialnych za trwałe działania na rzecz osób Głuchych i niedosłyszących.
Zwiększenie zakresu działań w procesie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w poznańskim TON-ie wpłynie pozytywnie na usamodzielnienie tych dzieci oraz ich integrację ze środowiskiem lokalnym.

Zakupiony sprzęt i pomoce edukacyjne pozytywnie przełożą się na rozwój społeczny i poznawczy u dzieci.

Problemy z edukacją są często sygnalizowane przez rodziców niesłyszących i słyszących dzieci i dlatego chcemy wyposażyć świetlicę w nowoczesny sprzęt i pomoce edukacyjne, które ułatwią dzieciom przyswajanie wiedzy.
Dzieci z poważnie zaburzoną komunikacją oraz niemówiące wymagają zastosowania sprzętów i pomocy edukacyjnych do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie i nauki komunikowania się z ludźmi. Zakup specjalistycznego sprzętu pozwoli na poprawę jakości ich życia. Zazwyczaj wymiar godzin, którym jest objęta jednostka w placówce rewalidacyjno-edukacyjnej jest niewystarczający, dlatego jest tak istotna edukacja prowadzona w świetlicy. Szczególnie te najmłodsze dzieci nie wypełniają jeszcze obowiązku szkolnego. Wśród potrzebujących są to głównie osoby o sprężonej niepełnosprawności, dzieci i młodzież niepełnosprawna ruchowo, z niepełnosprawnością intelektualną, neurologiczną, autyzmem, z zaburzeniami w sferze zachowań oraz z wadą słuchu. Istnieje konieczność użycia metod komunikacji, a z tym wiąże się zaopatrzenie Fundacji w specjalistyczne narzędzia metodyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Popularyzowanie koncepcji procedur usuwania ograniczeń w zaburzonych sferach dzieci z niepełnosprawnością słuchową, intelektualną, a także z zaburzeniami współwystępującymi poprzez wykorzystywanie wachlarza innowacyjnych terapii przy jednoczesnym bazowaniu na alternatywnych metodach i uważa się to za zasadne.

Dostrzeganie tego zjawiska skłoniło Nas do szukania innych alternatywnych metod, które pozwolą na zwiększenie poziomu funkcjonowania społecznego dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Komunikacja ta skupia się na ułatwianiu funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w grupie społecznej. Innowacyjny dobór metod i narzędzi jest konieczny w pracy rehabilitacyjno-terapeutycznej. Zdrowy człowiek ma możliwość komunikowania się na co dzień we wszystkich sytuacjach życiowych i jest to dla niego zwyczajne. Mało, kto się zastanawia nad zasadniczą rolą komunikacji w życiu społecznym. Niepełnosprawność dzieci jest czynnikiem utrudniającym ich aktywność społeczną i emocjonalną.
Jakie działania będą zaplanowane?
Fundusze planujemy przeznaczyć na zakup:
- zabawki edukacyjne,
- laptop z oprogramowaniem,
- specjalne oprogramowanie logopedyczne służące do zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową,
- rzutnik,
- tablica zmywalna.
Jakie ma być miejsce i czas jej realizacji?
Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON’’ – Siedziba

ul. Kolejowa 1/3, 60-715 Poznań
Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON'' jest placówką specjalistyczną , zajmującą się bezpośrednią pomocą oraz rehabilitacją osób niesłyszących i słyszących na różnych płaszczyznach. Placówka ta działa od poniedziałku do piątku (w godzinach od 10.00 do 19.00) i również w co drugą sobotę (w godz. od 12.00 do 18.00). Placówka działa w sposób ciągły i nieprzerwany. Umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony. Posiada ona uregulowaną sytuację prawną, a pomieszczenia są w pełni dostosowane do pracy z dziećmi.

INFORMACJE DODATKOWE: lokal położony w centrum 500 m od dworca kolejowego , co znacznie ułatwia korzystanie z zadania osobom przyjezdnym. 20 miejsc parkingowych . Teren chroniony. Lokal o powierzchni 300 m 2. Dodatkowo w całym lokalu dostępna jest sieć WI-FI oraz telewizja satelitarna ,,n''.

SPRZĘT BĘDĄCY NA WYPOSAŻENIU:

- 3 drukarki,
- zestaw do rehabilitacji logopedycznej,
- wyposażenie w pomoce do terapii psychologicznej,
- baza merytoryczna i naukowa,
- wyposażenie potrzebne do szkoleń z pierwszej pomocy: fantom, apteczka, ciśnieniomierz,
glukometr,
-wyposażenie do ćwiczeń ruchowych, stół do tenisa, tablice darty, 10 zestawów szachownic,
- tele-faks,
- dwa telefony komórkowe,
- 4 aparaty cyfrowe fotograficzne,
- 2 lustrzanki,
- 2 telewizory plazmowe, w tym 50 calowy,
- 3 laptopy,
- kuchnia i pełne wyposażenie kuchenne,
- pomoce do art. terapii.
Czas realizacji projektu
Zadanie to będzie trwało od 01.09.2017 do 30.06.2018 r. (10 miesięcy realizacji zadania).
jakie wydatki miałyby być sfinansowane za dotację otrzymaną od Fundacji?
Pozyskane fundusze przeznaczymy na:

- zabawki edukacyjne: 1800 zł brutto

- laptop z oprogramowaniem: 2500 zł brutto
- specjalne oprogramowanie logopedyczne służące do zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową: 1500 zł brutto
- rzutnik: 650 zł brutto
- tablica zmywalna: 1000 zł brutto
Łączny koszt zakupów: 7450 zł brutto
Zachęcamy gorąco do głosowania na projekt, który powinien ucieszyć zarówno niesłyszące, jak i słyszące dzieci. Wierzymy, że dzięki Państwa głosom uda nam spełnić to marzenie, a dzieciom odkryć nowe możliwości rozwoju. Edukacja stanie się dla nich znacznie ciekawsza. Wszystko możemy, oprócz słyszenia!

Zobacz inicjatywę na:

Poleć znajomemu!

Ta inicjatywa warta jest polecenia? Zachęć znajomego, by oddał na nią swój głos.

Wystarczy, że wypełnisz poniższe pola.

Anuluj

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

OK